Search
Close this search box.

Purchase Conditions

CONDICIONS DE VENDA

La titularitat d’aquest portal web www.olivardots.com (en endavant, el portal web), propietat de VINYES D’OLIVARDOTS, S.L., (en endavant, la venedora), amb B63852222 i domicili a efectes de notificacions al carrer Buenos aires, número 18, 08328 Alella (Barcelona).

Aquest document (així com qualsevol altre document al que aquí es faci menció) regula les condicions per les que regeix el present portal web i la compra de productes o serveis mitjançant el mateix (en endavant, les Condicions).

Independentment de llegir les presents Condicions, anteriorment a accedir, navegar i/o utilitzar el portal web, el Usuari (referit indistintament com a client), es compromet a la lectura del Avis legal, la Política de Privacitat i cookies, així com les presents Condiciones de venda. A l’utilitzar el present portal web o al comprar un producte o servei ofert en el mateix, l’Usuari queda vinculat per les presents condicions així com els textos referits anteriorment.

 1. L’USUARI: L’accés, la navegació i l’ utilització del portal web, atorga la condició d’Usuari, pel que aquest accepta aquesta condició a partir del moment que inicia qualsevol dels actes esmentats. L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal suficient per a celebrar contractes mitjançant aquest portal web.
 2. PROCÉS DE COMPRA: L’Usuari pot comprar en el portal web mitjançant els medis i les formes establertes. A tal efecte, haurà de seguir el procés de compra establert mitjançant el qual podrà afegir al carret, cistella o espai final de compra quants productes i/o serveis consideri. L’Usuari haurà de completar i comprovar la informació que en cada pas se li demani a efectes de processar la seva compra. Posteriorment l’Usuari rebrà un correu electrònic informant que s’ha rebut correctament el seu encàrrec o sol·licitud de compra i/o prestació de serveis entenents el mateix com a confirmació de la compra realitzada. L’Usuari reconeix en el moment de la compra ser coneixedor i accepta les condicions particulars del producte o servei en qüestió indicades de forma indicativa.
 3. DISPONIBILITAT: Tots els encàrrecs de compra rebuts per la Venedora mitjançant el portal web es troben subjectes a disponibilitat dels productes o serveis. Si es produïssin dificultats en quan al subministre dels mateixos, la Venedora es compromet a contactar l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import per a referit producte o servei.
 4. PREUS I FORMES DE PAGAMENT: Els preus mostrats en el portal web son els finals, en euros i inclouen els impostos corresponents. Els preus poden canviar en qualsevol moment però els possibles canvis no afectaran als encàrrecs o compres sobre els quals l’Usuari ja ha rebut el correu electrònic de confirmació. Els mitjans de pagament acceptats són: (i) mitjançant la plataforma de pagament establerta per la Venedora. La Venedora es compromet a no permetre cap transacció il·legal, o que pugui ser considerada per les marques de les targetes de crèdit o del banc adquirent, que tingui o que pugui tenir el potenciar de crear perjudici a la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda u oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, Banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.
 5. ENTREGA: En els casos en els que procedeix realitzar una entrega física del bé contractat, les entregues s’efectuaran en àmbit del territori espanyol (Península i Balears). A efectes de les presents condicions, es considerarà que l ‘entrega s’ha produït en el moment en el que l’Usuari o un tercer a nom d’aquest últim, es faci amb la possessió material del producte o productes que s’acreditarà mitjançant signatura en el moment de la recepció del mateix a la direcció convinguda entre les parts.
 6. DEVOLUCIONS: En el supòsit de tractar-se d’un bé amb suport físic, l’Usuari disposa de un període de 14 dies naturals per desistir de la compra realitzada en el portal web, a comptar a partir de l’adquisició física del producte. En cap cas es farà devolució d’un servei o experiencia si no s’avisa amb al menys 24h d’antelació a l’activitat. L’Usuari és coneixedor d’aquesta circumstancia i l’accepta en el moment de realitzar la compra corresponent. En el cas de tal comunicació no es realitzi dintre del termini esmentat el dret a desistiment desapareix. Per a exercitar el dret esmentat quan aquest tingui lloc, l’Usuari haurà de notificar la seva decisió mitjançant una manifestació expressa i dintre del període establert a tal efecte mitjançant un correu electrònic a vdo@olivardots.com. El reemborsament a l’Usuari es farà mitjançant el mateix mètode de pagament utilitzat per aquest en el moment de la compra. No es procedirà a realitzar cap reemborsament si un cop retornat el producte a la Venedora aquest no està en les mateixes condicions en les que va ser entregat, conservant el seu embalatge i etiquetat original. Sense perjudici del comentat anteriorment, el Usuari tindrà dret de devolució del preu dels productes defectuosos o dels productes entregats que no es corresponguin a la compra realitzada per ell. En el cas de devolució de productes defectuosos o que no corresponen a la compra realitzada, el Usuari haurà de sol·licitar-ho mitjançant el procediment anteriorment establert, i en aquest cas no haurà de fer front als costos de devolució.
 7. EXHONERACIÓ DE RESPONSABILITAT: La Venedora no acceptarà cap responsabilitat per (i) pèrdues no atribuïbles a cap incompliment per part seva; (ii) pèrdues empresarials: (iii) errors tècnics per raons fortuïtes o de qualsevol altre característica que impedeixin el correcte funcionament del portal web; (iv) impossibilitat d’utilitzar el portal web per raons de manteniment, que impedeixin accedir al mateix; (v) cap incompliment o retràs en el compliment d’alguna de les obligacions assumides quan es produeixi com a conseqüències que es trobin fora del seu control raonable, és a dir, que es justifiquin en causa major.
 8. POLÍTICA DE PRIVACITAT: El Prestador compleix amb el contingut en matèria de protecció de dades, concretament en atenció al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de persones físiques en atenció al tractament de dades personals i la lliure circulació de dades. Per a més informació, veure la Política de Privacitat.
 9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del present portal web, incloent imatges, el domini web, articles, entre d’altres, són propietat de la venedora i estan protegits en atenció als articles 8 i 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit per part del Usuari i/o client copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, modificar o mostrar per a ús comercial els continguts sense exprés consentiment per part del seu titular. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la Venedora. L’Usuari podrà visualitzar els continguts del present portal web, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el seu propi disc dur o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui única i exclusivament per a realitzar un ús personal i privat.
 10. ACORD COMPLERT: Les presents condicions y tot el document a las que aquestes fan referència constitueixen l’acord entre l’Usuari i la Venedora en relació al objecte de la compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, o acord anterior convingut ja sigui de forma verbal o per escrit entre les mateixes parts.
 11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ: La Venedora podrà modificar el qualsevol moment les presents Condicions de Venda. La vigència de les presents condicions actuarà en funció de la seva exposició i estarà vigent fins que siguin modificades per altres degudament publicades per la Venedora.
 12. LEGISLACIÓ APLICABLE: La relació entre el la Venedora i el client es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia serà sotmesa expressament al Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.
Scroll to Top